CLOUD CAMERA CHO GIA ĐÌNH
(Cloud camera là gì)

CLOUD HCAM 01

0,0$/tháng0,0$/năm
 • Clips 10s, lưu clips 12 giờ
 • không hạn chế dung lượng
 • cho 2 tài khoản truy cập
 • không giới hạn clips
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
Đăng ký

CLOUD HCAM 02

4,0$/tháng40$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 1 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • cho 2 tài khoản truy cập
 • Clip dài: 1giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
Đăng ký

CLOUD HCAM 03

9,0$/tháng99$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 10 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • cho 4 tài khoản truy cập
 • Clip dài: 2giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
Đăng ký

CLOUD HCAMVIP

19$/tháng199$/năm
 • Clip đầy đủ, lưu clips 30 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • cho 4 tài khoản truy cập
 • Clip dài: 2giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
Đăng ký
CLOUD CAMERA CHO DOANH NGHIỆP

CLOUD BCAM 01

5,0$/tháng50$/năm
 • Clips 10s, lưu clips 5 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • không giới hạn tài khoản truy cập
 • Clip dài: 8giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
 • Nhúng clips lên web, mxh
Đăng ký

CLOUD BCAM 02

12$/tháng100$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 10 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • không giới hạn tài khoản truy cập
 • Clip dài: 8giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
 • Nhúng clips lên web, mxh
Đăng ký

CLOUD BCAM 03

22$/tháng200$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 30 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • không giới hạn tài khoản truy cập
 • Clip dài: 8giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
 • Nhúng clips lên web, mxh
Đăng ký

CLOUD BCAM VIP1

32$/tháng300$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 60+ ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • không giới hạn tài khoản truy cập
 • Clip dài: 8giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
 • Nhúng clips lên web, mxh
Đăng ký

CLOUD BCAM VIP2

150$/tháng1500$/năm
 • Clips đầy đủ, lưu clips 30 ngày
 • không hạn chế dung lượng
 • không giới hạn tài khoản truy cập
 • Clip dài: 8giờ/clip
 • Thông báo phát hiện thay đổi lạ
 • Nhúng clips lên web, mxh, quản lý phát sóng linh động
Đăng ký
DMCA.com Protection Status COPYRIGHT ©2017 GDSS ALL RIGHT RESERVED